# دوست

اسیر بند ِ غمت را به لطف خویش بخوان ...

¦¤¦ برای خودم / برای خود ِ خودم ! ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /. این روزها ظرفِ دل زیادی پر شده استمدام دست می گیرم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 28 بازدید